Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

antiagingpkikzaawansowana technologia w medycynie anti-aging

 

Kolagen typu I (najpowszechniej występu- jący rodzaj kolagenu w ludzkim organizmie) stanowi podstawowe rusztowanie skóry wła- ściwej. Prawidłowo zbudowany tworzy tzw. tropokolagen, czyli strukturę podobną do trójżyłowego sznurka, złożoną z 3 łańcuchów polipeptydowych (prokolagenu). W przestrzeni międzykomórkowej łańcuchy prokolagenu dojrzewają i tworzą większe struktury (włókna), a następnie poprzez wiązania krzyżowe zamieniają się w strukturę przypominającą tkaninę. Wykazano, że skóra dorosłego człowieka traci rocznie około 1 procenta zawartości kolagenu.

Spowodowane jest to degeneracją istniejącego oraz zmniejszeniem się produkcji nowego kolagenu. Stwierdzono, że w starzejącej się skórze zaburzona jest aktywność białek szoku cieplnego (HSP - Heat Shock Proteins). Białka te odgrywają kluczową rolę w regeneracji tkanek, aktywując procesy naprawcze uszkodzonych tkanek. Stymu- lacją do produkcji białek HSP w komórkach są różne czynniki stresogenne, na przykład stres termiczny. Dlatego ogrzewając skórę właściwą do temperatury 45-60°C doprowadzamy do wzbudzenia procesów naprawczych. Niższa temperatura nie wywoła pożądanego efektu, wyższa doprowadzi do nekrozy, czyli martwicy tkanek. Silne ogrzanie w pierwszym etapie powoduje dezintegrację struktury kolagenu. Niektóre wiązania krzyżowe ulegają rozerwaniu, a włókna kolagenowe skracają się, dzięki czemu zaraz po zabiegu zauważa- my zwiększone napięcie skóry. Jednocześnie dochodzi do aktywacji produkcji białek HSP, które regenerują i przebudowują struktury kolagenowe. W ten sposób można sztucz- nie wywołać proces odnowy skóry właściwej, a w konsekwencji uzyskać efekt jędrniejszej i bardziej elastycznej skóry.

 

 

Laser frakcyjny i radiofrekwencja

 

Laser ablacyjny CO2, emitujący światło o długości fali 10600nm jest urządzeniem stymulującym regenerację ko- lagenu. Promieniowanie laserowe wnikając w głąb skóry wywołuje procesy termiczne. W wyniku reakcji fototer- micznej dochodzi do podgrzania wody w tkankach i jej od- parowania, czyli do procesu ablacji. Uszkadzane są wszyst- kie struktury bogate w wodę, wśród nich kolagen. Energia cieplna aktywuje procesy naprawcze i w konsekwencji po- woduje nowotworzenie kolagenu [5]. Idea technologii frak- cyjnej zaimplementowana około 10 lat temu w laserach polega na wywołaniu jedynie punktowych mikrouszko- dzeń skóry (słowo fractional oznacza „minimalny”). Laser „dziurkuje” skórę, tworząc w niej mikrokolumny uszko- dzeń, które otoczone są siatką zdrowej, nienaruszonej tkanki. Pozostawienie zdrowej tkanki stanowi podstawę metody, ponieważ nienaruszona skóra przyśpiesza i uła- twia regenerację uszkodzonych fragmentów. Wprowadze- nie metody frakcyjnej znacznie zwiększyło bezpieczeń- stwo zabiegów laserowych i ograniczyło ilość powikłań pozabiegowych przy jedynie niewielkim zmniejszeniu ich skuteczności. Największym ograniczeniem metody lase- rowej jest głębokość penetracji, która wynosi jedynie nie- całe 2mm. Wadą jest również pozostawianie strefy zwę- glenia (karbonizacji), nawet pomimo implementowania w urządzeniach laserowych trybu pracy ultrapulse.

 

Inną metodą stosowaną w stymulacji regeneracji kolagenu za pomocą ciepła jest radiofrekwencja (RF), wy- korzystująca energię fal radiowych (rodzaj energii elek- tromagnetycznej o częstotliwości większej niż 0,3 MHz). Urządzenia przeznaczone do zabiegów z użyciem fal RF można podzielić na monopolarne i multipolarne (bi-, tri-, tetrapolarne itp.). Zasadnicza różnica pomiędzy urządze- niami mono- i mulitpolarnymi polega na rozmieszczeniu elektrod. W urządzeniach monopolarnych elektroda uziemiająca znajduje się w relatywnie dużej odległości od gło- wicy pracującej. W urządzeniach multipolarnych wszystkie elektrody znajdują się w głowicy pracującej. Urządzenia multipolarne są bezpieczniejsze w użytkowaniu, jednak głębokość penetracji tkanki jest niewielka – równa połowie odległości pomiędzy elektrodami umieszczonymi na głowicy. W urządzeniach monopolarnych możliwe jest głębze ogrzanie tkanek, do głębokości 3-5 mm. Największym ograniczeniem technologii RF jest kłopot z równomiernym ogrzaniem tkanki poddawanej zabiegowi na całej jej głębo- kości tak, aby uzyskać w jej głębszych warstwach tempera- turę wystarczającą do wzbudzenia procesów naprawczych.

 

Frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa

 

Idea frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej (RF mikroigłowa) oparta jest na możliwości selektywnego ogrzewa- nia tkanki na dokładnie określonej głębokości.

 

Innowacyjnym rozwiązaniem zastosowanym w urządzeniu są mikroigły, przez które emitowana jest bezpośrednio wewnątrz tkanki wiązka fal radiowych. Głowica urządzenia wyposażona jest w mikroigły, które po wkłuciu podgrzewane są prądem RF. Unikalna cechą RF mikroigłowej jest możliwość precyzyjnego regulowania głębokości, na jakiej ogrzewamy tkankę. Efekt termiczny jest najsilniejszy w okolicach zakończeń mikroigieł, dzięki czemu podgrzewana jest nie tyle powierzchnia skóry, co jej głębsze warstwy. Głębokość wkłucia mikroigieł może być dowolnie regulowana w zakresie od 0,5 do 3,5 mm. Możliwa jest także regulacja natężenia fal RF, a przez to stopień podgrzania tkanki, w zależności od wskazań terapeutycznych.

 

Laser frakcyjny wysyłając wiązkę świetlną tworzy mi- krokolumnę o kształcie odwróconego stożka. Uszkodzenie powierzchni skóry i obrażenia naskórka stają się tym więk- sze, im głębiej w nią ingerujemy. RF mikroigłowa dostarcza energię na odpowiednią głębokość powodując przy tym znikome uszkodzenia naskórka i nie wywołując karbonizacji tkanek. Pacjent nie jest narażany na dyskomfort związany z długim czasem rekonwalescencji. Jego skóra po zabiegu może być przez kolejne 24 godziny nieco zaczerwieniona. Fakt oddziaływania termicznego bezpośrednio na oczeki- waną głębokość minimalizuje czas i natężenie wysyłania impulsu, a tym samym odczucia bólowe. Budowa pokrytych złotem mikroigieł minimalizuje wystąpienie alergii kontaktowej. Mikroigły podczas zabiegu zawsze umieszczone są w jednorazowej, sterylnej nasadce montowanej na końcówce roboczej urządzenia, dzięki czemu zabieg jest higieniczny i bezpieczny. Urządzenia przeznaczone do wykonywania RF mikroigłowej klasyfikowane są jako wyrób medyczny, dlate- go powinny posiadać odpowiednie certyfikaty medyczne CE.

 

Zastosowanie

 

RF mikroigłowa oprócz działania odmładzającego może być stosowana w zabiegach usuwania zmarszczek, blizn zanikowych czy rozstępów, które powstały w wyniku uszkodzeń włókien kolagenowych i elastyny głęboko w skórze właściwej, a także w leczeniu nadpotliwości.

 

Wnioski

 

Frakcyjna RF mikroigłowa jest nowoczesną, małoinwazyjną techniką medycyny anti-aging zapewniającą pa- cjentowi minimalny czas rekonwalescencji i nowe możliwości terapeutyczne. Urządzenie pozwala zyskać pełną kontrolę nad głębokością ingerencji w skórę i temperaturą, z jaką wykonywany jest zabieg, przez co metoda jest skuteczna i bezpieczna. Technika znajduje zastosowanie w wielu wskazaniach estetycznych.


Źródło:

vol. 1 \ 4 \ 2012 \ Kosmetologia Estetyczna

Skomentuj